ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ

BEDO – BIO ECONOMY

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ ให้มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าที่เลือกใช้วัตถุดิบภายในชุมชน และมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่กับชุมชน ตราบนานเท่านาน

top


banner

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการในการขอรับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หรือตราส่งเสริมฯ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับตราส่งเสริมฯ ประกอบด้วยความเป็นมาของตราส่งเสริมฯ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาตรวจประเมิน ขั้นตอนการให้ตราส่งเสริม ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราส่งเสริมฯ

โดยผู้ประกอบการที่สนใจจะได้นำไปศึกษาทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบ กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการปันรายได้บางส่วนไปอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรชีวภาพ พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

top