วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านม่วงกลวง ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ตั้งอยู่เลขที่ 97/10 หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
โทรศัพท์ 087-885-7965 โดยมี นายสหัส ไม่ยู่โซ่ เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน
มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 1ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1.กะปิ

p-32-1