วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามผ้าไหมบ้านกุดแฮด หมู่ 7 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ตั้งอยู่เลขที่ 212 หมู่ที่ 7 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 080-177-4526 โดยมี นางเกรยูร ไชยะวงศ์ เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน
มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 1ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1.ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม(ผ้าทอมือลายขัด)

p-34-1 p-34-2