เอกสารประกอบการยื่นคำขอ

เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ
1. เอกสารจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ หรือห้างหุ้นส่วน/บริษัท
2. เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน(ทวช.3)หรือหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นคำขอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบการตรวจประเมินตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ(ถ้ามี)
1. รายงานการประชุม หรือแผนการดำเนินงาน หรือรายงาน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงาน
2. เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการรับการถ่ายทอดความรู้จากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการผลิตหรือการบริหารจัดการ(จำนวนองค์ความรู้ทั้งหมด 3 องค์ความรู้)
3. หลักฐานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ (National Standard)เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ มผช. หรือ เครื่องหมาย อย. จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น
4. หลักฐานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ (International Standard + Country Standard) เช่น สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือ International Federation of Organic Agriculture Movement-IFOAM เป็นต้น
5. จำนวนความรู้ภูมิปัญญาและสื่อที่ใช้จัดเก็บความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพ (ทำโดยชุมชนหรือหน่วยงานอื่นๆ) (แหล่งความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สมุดบันทึกส่วนตัว สารานุกรม CD ฐานข้อมูล website ฯลฯ)
6. รายงานหรือบันทึกที่แสดงถึงการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและวัตถุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment)
7. หลักฐานการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ (National Standard)เช่น ฉลากเขียว ฉลากคาร์บอน
8. การรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ (International Standard + Country Standard) เช่น ISO14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันในระดับสากล โดยมีหน่วยงานในประเทศไทยให้การรับรอง
9. รายงานการประชุม หรือแผนการดำเนินงาน หรือรายงานหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปันรายได้ไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพและผลการดำเนินกิจกรรม
10. กิจกรรมหรือโครงการของชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการร่วมมือในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนอื่นๆ
11. เอกสารแสดงร้อยละของต้นทุนสินค้าหรือบริการจากการใช้วัตถุดิบความหลากหลายทางชีวภาพและแรงงานจากท้องถิ่น (ต่อหน่วยของสินค้าหรือบริการ)
12. เอกสารแสดงร้อยละของการประหยัดได้ในต้นทุนสินค้าหรือบริการ reduce + reuse +Recycle (ต่อรอบการประเมิน)
13. เอกสารแสดงร้อยละการจัดสรรหรือปันส่วนรายได้ทั้งในรูปของตัวเงิน (in cash) และไม่ใช่ตัวเงิน (in kind) เทียบกับรายได้ในการดำเนินงาน

ดาว์โหลดเอกสาร