ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ

          ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ เป็นโครงการของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจมีความยั่งยืน มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและตลาด ด้วยการนำเอาทรัพยากรชีวภาพมาใช้อย่างคุ้มค่า และมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตที่ตลาดต้องการBio Economy_logo

ที่ผ่านมา BEDO ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนหลายแห่งดำเนินธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการคือ 1) การใช้ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบในการผลิต2) มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) มีการนำรายได้ส่วนหนึ่งไปอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพ อย่างไรก็ตามการสร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า และสร้างโอกาสทางการตลาดเป็นสิ่งที่ต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การขยายตัวของตลาดเดิมและสร้างโอกาสของตลาดใหม่ในอนาคตตราส่งเสริมฯ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งยังช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

โครงการนี้จึงกำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาธุรกิจไปสู่การได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยการตรวจประเมินคุณสมบัติ ของผู้ประกอบการที่ยื่น ขอรับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์และมอบตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินตามองค์ประกอบ 3 ประการ ทั้งนี้ BEDO จะให้คำแนะนำรวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพคืออะไร

ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นและใช้ภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ของท้องถิ่นนำเอาวัตถุดิบนั้นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นแนวทางสำคัญในการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ ที่เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชีวภาพหรือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นข้อกำหนดหนึ่งจากการประชุมสุดยอดระดับโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสหประชาชาติและในการสัมมนาอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพกับความพร้อมของประเทศไทย ในปีพ.ศ.2539 ได้กำหนดความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพว่า “สิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบทั้งสัตว์ พืชและจุลินทรีย์ ทั้งที่อยู่บนบกและในน้ำ เป็นแหล่งทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตร การแพทย์และสาธารณสุข การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม”

ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นหมายถึง องค์ความรู้ของบุคคลต่างๆ ในชุมชนนั้นๆ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ ลองผิดลองถูกด้วยประสบการณ์ การสร้างสรรค์ สั่งสมและถ่ายทอดกันต่อๆ มาจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง ซึ่งมีการปรับวิธีการ ประยุกต์ไปตามความเหมาะสม จนเกิดเป็นความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องในชุมชนนั้น ภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นจึงมีความโดดเด่นตรงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตในชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชุมชน แสดงถึงการปรับตัว      การแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของคนในชุมชนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนมาทำให้เกิดคุณค่าและสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชุมชนของตนเอง