ทำอย่างไรจึงจะได้ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ BEDO ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้3 ประการ ได้แก่ 1) การใช้ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบในการผลิต 2) มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) มีการนำรายได้ส่วนหนึ่งไปอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรชีวภาพ โดยมีรายละเอียดในวิธีหรือแนวทางในการปฏิบัติ และเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้คือ

  1. ข้อกำหนดในการขอตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ
  2. คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์ในการขอตราส่งเสริมฯ
วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ บริษัท (SMEs)
1.  มีระยะเวลาจัดตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.  มีการระดมทุนภายในกลุ่ม
3.  มีผู้นำกลุ่ม
4.  มีระเบียบปฏิบัติเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
5.  มีการจัดสรรผลประโยชน์คืนสู่สมาชิก ด้วยความเป็นธรรม
6.  มีการดำเนินงานตามหลักการและวิธีการของกลุ่ม
1.เป็นนิติบุคคล2.ต้องดำเนินงานสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง3.มีกิจกรรมเพื่อสังคมหรือกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและทรัพยากรชีวภาพ
  1. คุณสมบัติของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

2.1   เป็นสินค้าที่มีการบรรจุหีบห่อเรียบร้อย มีชื่อชุมชนผู้ผลิต วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SME บริษัท หรือสถานประกอบการ แสดงไว้ที่หีบห่อที่บรรจุ

2.2   ในกรณีที่เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานราชการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 /และต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข/ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ/เครื่องใช้สอย

ประเภทผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการรับรอง/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ
1.  อาหารและเครื่องดื่ม2.  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

3.  ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอย/

เครื่องประดับ

Good Manufacturing Practice (GMP) /PrimaryGMP/มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)มผช. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ยา/เครื่องสำอาง)มผช./อย. (วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้าน) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)อย./กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย./สมอ.

 

banner