ขั้นตอนการให้ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ

evaluation

ขั้นตอนที่ 1 การรับสมัคร/ตรวจเอกสาร

1)      ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารต่างๆ มาที่BEDO

2)      BEDO จะตรวจประเมินเอกสารการสมัครในเบื้องต้นและประสานขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน

 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจประเมินตามเกณฑ์

1)      BEDO จะนัดหมายผู้ประกอบการและคณะผู้ตรวจประเมินเพื่อลงพื้นที่ตรวจประเมินในสถานที่ประกอบการตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยการตรวจพินิจสถานที่ดำเนินการ ตรวจประเมินจากเอกสารหลักฐาน และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อพิจารณาให้คะแนนตามแบบประเมินที่ BEDO กำหนด

2)      การเข้าตรวจประเมิน

2.1) ประธานคณะตรวจประเมินตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ กล่าวเปิดการตรวจประเมินแก่ตัวแทนผู้ประกอบการหรือประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ

-          แนะนำคณะผู้ตรวจประเมิน

-          เป็นการทบทวนขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน

-          ชี้แจงรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมิน

-          สร้างความสัมพันธ์ในการสื่อสารระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการตรวจประเมิน

2.2) การตรวจประเมิน

-          คณะตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินและพิจารณาให้คะแนนตามแบบตรวจประเมินด้วยวิธีการตรวจเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริงของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) การใช้ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบในการผลิต 2) มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) มีการนำรายได้ส่วนหนึ่งไปอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรชีวภาพ

2.3) การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน

-          คณะตรวจประเมินจะบันทึกสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินตามแบบประเมินหรือจดบันทึกในเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาให้ตราส่งเสริมต่อไป

-          หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจประเมินจะประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจประเมินในสถานที่ผลิตหรือสถานที่อื่นใดก็ได้

-          คณะผู้ตรวจประเมินจัดทำสรุปรายงานการตรวจประเมินพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ ในลำดับต่อไปโดยระบุรายการที่เป็นไปและไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ และมีหลักฐานสนับสนุนการให้คะแนนอย่างเป็นรูปธรรม

 

ขั้นตอนที่ 3 การอนุมัติตราส่งเสริม

1)      เลขานุการคณะผู้ตรวจประเมินจะนำเสนอผลการตรวจประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราส่งเสริมฯ เพื่อพิจารณาให้ใช้ตราส่งเสริมตามหลักเกณฑ์ของ BEDO โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราส่งเสริมฯถือเป็นที่สิ้นสุดในกรณีที่คณะกรรมการร้องขอหลักฐานเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบการจัดส่งข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันหลังจากได้รับแจ้ง

2)      BEDO จะแจ้งผลการตรวจประเมินให้ผู้ประกอบการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3)      BEDO จะประสานเพื่อนัดหมายการมอบประกาศนียบัตรตราส่งเสริมฯ (ภาคผนวก ง) แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมิน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้แสดงบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือสถานที่ผลิตและจำหน่ายได้ตามที่ BEDO กำหนด

 

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจติดตาม

BEDO จะทำการตรวจติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการเป็นระยะตามที่ BEDO กำหนด เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมฯ ไปใช้นั้น ยังคงดำเนินการตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ และหากพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด BEDO มีสิทธิแจ้งยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ตราส่งเสริมฯ ได้ทันที

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self assessment) (ภาคผนวก จ) เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การใช้ตราส่งเสริมฯ ตามแบบประเมินตนเองที่ BEDO กำหนดเป็นประจำทุกปีและBEDO จะดำเนินการติดตามประเมินผลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมฯ โดยการสุ่มตรวจตามความเหมาะสม

 

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

  1. ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์สินค้าตามหลัก 3 ประการของ BEDO เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและแหล่งของวัตถุดิบ
  2. ผู้ประกอบการที่ได้รับใบประกาศนียบัตรตราส่งเสริมฯ จาก BEDO สามารถนำไปใช้ประกาศเผยแพร่ตามจริงได้
  3. BEDO จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพในเว็บไซต์ของ BEDO เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
  4. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมฯจะได้รับสิทธิในการวางจำหน่ายที่ร้านฟ้าใสแกลอรี่ ของ BEDO หรือช่องทางการจัดจำหน่ายของพันธมิตรอื่นๆพร้อมได้รับสิทธิในการเข้าร่วมงานมหกรรมประจำปีของ BEDO หรือการร่วมออกงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่ BEDO เข้าร่วมงานเพื่อแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้
  5. ได้รับสิทธิส่วนลดการเข้าร่วมสัมมนาและข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ
  6. ได้รับคำปรึกษาจากวิทยากรที่จัดอบรม ที่จัดโดย สพภ. และพันธมิตรเครือข่าย
  7. ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ

  1. ระยะเวลาที่อนุญาตให้ผู้ผลิตใช้เครื่องหมายมีระยะเวลาห้าปีนับตั้งแต่วันที่อนุญาต และให้สิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.1   ผู้ประกอบการเลิกกิจการ หรือเลิกการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย

1.2   ผู้ประกอบการสิ้นสภาพนิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชนถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน แล้วแต่กรณี

1.3   ผู้ประกอบการกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายอย่างร้ายแรง และ BEDO แจ้งยกเลิกการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย