ประเภทของตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์

1. ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพมี 2 ประเภท ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพแล้วจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.1 ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประเภทใช้กับสถานที่ 

bio-respond

รูปที่ 1 รูปตรารับรองรับรองการเป็นผู้ผลิตที่ใช้ทรัพยากรจากฐานทรัพยากรชีวภาพ

1.1.1 รูป แบบ ลักษณะ ความหมาย
เป็นรูปประดิษฐ์คล้ายมนุษย์ในวงกลมยกแขนชูใบไม้และผีเสื้อ มีอักษร BIO-RESPONSIBLE PRODUCTS อยู่นอกวงกลมและโอบล้อมวงกลมด้านล่าง
o รูปคล้ายมนุษย์อยู่ภายในวงกลมที่ล้อมรอบยกแขนชูใบไม้และผีเสื้อ หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
o ใบไม้และผีเสื้อ หมายถึง ทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในชุมชนและท้องถิ่น
o รูปคล้ายมนุษย์โอบแขนมีลักษณะคล้ายดอกบัว หมายถึง ความมีคุณธรรมและเอื้ออาทร
1.1.2 เงื่อนไขการใช้ตราส่งเสริมฯ
1.1.2.1 ห้ามแก้ไข เปลี่ยนแปลง รูป แบบ หรือลักษณะส่วนหนึ่งส่วนใดของตราโดยเด็ดขาดและจัดทำให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน
1.1.2.2 ให้ใช้หรือติดตั้งเฉพาะสถานที่ผลิตสินค้าที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ห้ามใช้หรือติดตั้งในสถานที่อื่น หรือใช้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือใช้ในกรณีอื่นใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตแล้ว
1.1.2.3 ห้ามใช้หรือติดตั้งตราในสถานที่หรือใกล้กับบริเวณที่ไม่เหมาะสม เช่น ห้องน้ำ สถานที่ทิ้งขยะ หรือวางกับพื้นที่ที่มีการเหยียบย่ำหรือเดินข้าม
1.1.2.4 ห้ามส่งมอบแบบหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตราโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก BEDO
1.1.2.5 เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ BEDO กำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

1.2 ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประเภทที่ใช้กับสินค้า

Bio Economy_logo

รูปที่ 2 รูปตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ

1.2.1 รูป แบบ ลักษณะ ความหมาย
เป็นรูปแบบประดิษฐ์คล้ายผีเสื้ออยู่เหนือตัวอักษร BIO ECONOMY อยู่ภายในวงกลม และมีตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษล้อมรอบภายนอกวงกลม หมายถึง การใช้ทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการดูแล รักษา ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งทรัพยากรชีวภาพ และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีปลอดภัย
1.2.2 สี
รูปคล้ายผีเสื้อในวงกลมสีน้ำเงิน สีฟ้า สีแดง สีเขียวเข้ม สีเขียวอ่อน สีเหลือง ตัวอักษรและวงกลมสีเขียวเข้ม ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์หลายสีได้ให้ใช้สีที่เด่นชัดสีเดียว
1.2.3 เงื่อนไขการใช้ตราส่งเสริมฯ
1.2.3.1 ห้ามแก้ไข เปลี่ยนแปลง รูป แบบ หรือลักษณะส่วนหนึ่งส่วนใดของตราโดยเด็ดขาด และจัดทำให้มีขนาดเหมาะสมกับการใช้ โดยแสดง พิมพ์ หรือติดผนึกกับสินค้า ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดที่กำหนด
1.2.3.2 ให้ใช้เฉพาะกับสินค้าที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น ห้ามใช้หรือติดตั้งตรากับสถานที่ หรือใช้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือใช้ในกรณีอื่นใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตแล้ว
1.2.3.3 ห้ามใช้หรือติดตั้งตราในสถานที่หรือใกล้กับบริเวณที่ไม่เหามะสม เช่น ห้องน้ำ สถานที่ทิ้งขยะหรือของเสีย วางบนพื้นที่มีการเหยียบย่ำหรือเดินข้าม
1.2.3.4 ห้ามส่งมอบแบบตราหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตราโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก BEDO
1.2.3.5 เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ BEDO กำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)