รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราส่งเสริม

รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราส่งเสริม

1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
2. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3. วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
4. วิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาชีวภาพเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเปือ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
6. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
7. วิสาหกิจชุมชนฑีตากลุ่มทอผ้าย้อมครามธรรมชาติ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
8. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรวัดบ้านบัว ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
9. บริษัท เมืองย่าซิลเค่น (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
10. บริษัท ดีดี เนเจอร์ คราฟท์ จำกัด แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
11. วิสาหกิจชุมชนไร่สานฝัน ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
12. วิสาหกิจชุมชนบ้านลำในใต้ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
13. บริษัท น้องนะคะ เนเชอรัล จำกัด ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
15. วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
16. วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาแหลม หมู่ 7 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
17. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศรีนาป่าน-ตาแวน ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
18. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีนี เฮลธฟุล แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
19. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครไวน์เนอรี่ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
20. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
21. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ(มูลควาย)บ้านนาเชือก ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
22. สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
23. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูโคลน คันทรี คลับ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
24. บริษัท จันทร์รติ สมุนไพรไทย จำกัด ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
25. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
26. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนไหม-ใบหม่อน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
27. วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
28. วิสาหกิจชุมชนตำบลดงบังเพื่อสังคม ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
29. วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมกลุ่มน้ำพริกหอยทะเลบ้านบางติบ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
30. บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
31. วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
32. วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านม่วงกลวง ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
33. บริษัท ทักทายกัน จำกัด แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
34. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามผ้าไหมบ้านกุดแฮด หมู่ 7 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ใส่ความเห็น